Menu

Chủ quản kỹ thuật

Bộ phận sản xuất

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Chủ nhiệm kỹ thuật

Bộ phận sản xuất

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Ngày hết hạn: 15/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

800USD-1200USD

Ngày hết hạn: 14/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

1000 USD - 1500 USD

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

400 - 700 USD

Ngày hết hạn: 10/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

400 - 700 USD

Phiên dịch tiếng Trung

Toàn nhà máy

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

400 - 700 USD