Menu

Số lượng: 9

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Thỏa thuận

CÔNG NHÂN

Làm hành chính/ làm ca

Số lượng: 3000

Job Nature: Full time

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Chuyên viên hành chính

Bộ phận HRD

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận