Menu

Tổ trưởng kỹ thuật

Bộ phận sản xuất

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Bác sỹ

Bộ phận GAD

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Lập trình viên

Bộ phận MIS

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận