Tổ trưởng kỹ thuật

Bộ phận sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2022

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận