Menu
15:46 02-04-2021

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG & AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Với ý thức cao về đạo đức kinh doanh nhằm thúc đẩy tích cực các hoạt động môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp, Lãnh đạo Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam cam kết hành động như sau:

1. Cung cấp môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh cho người lao động để phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, bất kỳ công đoạn sản xuất hay hoạt động nào cũng phải đảm bảo an toàn là trước hết.

2. Bảo vệ môi trường, hướng tới xu thế toàn cầu và tốt hơn cho thế hệ sau:

Bám sát kết quả đánh giá tác động môi trường, từ đó xây dựng các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng trong toàn bộ giai đoạn, quá trình, quan tâm tới vòng đời sản phẩm.

 3. Tuân thủ quy định pháp luật và các yêu cầu khác:

Tuân thủ các hạng mục yêu cầu của luật định và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống quản lý môi trường an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

4. Nỗ lực giảm thiểu rủi ro ngăn ngừa phát sinh sự cố:

Nhận diện các mối nguy liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đánh giá rủi ro phù hợp, thúc đẩy công tác phòng tránh bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh với sức khỏe của nhân viên.

5. Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực quản lý về môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp:

Công ty thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho tất cả người lao động và các bên liên quan làm việc trên danh nghĩa của công ty với mục đích nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức và có trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn lao động cho chính mình và cho đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

6. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp, liên tục cải tiến hệ thống:

Không ngừng cải tiến trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hợp tác với cộng đồng xã hội trong khu vực, thực hiện phát triển bền vững.

7. Thúc đẩy sự tham vấn tham gia của người lao động
Cam kết tạo cơ chế và thúc đẩy sự tham vấn và tham gia của người lao động trong toàn công ty về công tác thực hiện an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

let's work togetherz